Privacy Policy

Privacy statement Redrock trading BV

Dit privacy statement is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan Redrock trading BV worden aangeboden of door Redrock trading BV worden verwerkt.

Redrock trading BV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Wij verzoeken u om ons privacy statement aandachtig te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy statement. Ons privacy statement kent drie delen:

Het eerste deel heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties. Het derde deel heeft betrekking op persoonsgegevens van sollicitanten.

Deel 1: Privacy statement met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent: Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. De persoonsgegevens die Redrock trading BV verwerkt betreffen: - voornamen en achternamen - Adresgegevens - e-mailadressen - telefoonnummers - IP nummers t.b.v online betalingsafhandeling - omvattend overige gegevens die in contacten tussen Redrock trading BV en u worden vastgelegd. - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type - De persoonsgegevens worden bewaard om overeenkomsten met u (onderneming) te sluiten en uit te voeren. Ten behoeve van dat gerechtvaardigd belang worden de gegevens bewaard. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken.

Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie.

Direct marketing Als u bij ons bestelt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per email op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Doorgifte aan derden In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst . Daarnaast schakelen wij voor bepaalde werkzaamheden externe dienstverleners in, zoals IT providers/automatiseerder, marketing- en/of communicatieadviseurs, administratie- advies- en belastingadviseurs en een nieuwsbrief mailing dienst.

 In het kader van deze diensten kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze derden. In dat geval verlangen wij dat deze externe dienstverleners zich in gelijke mate houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, werkend middels een verwerkersovereenkomst.

Deel 2: Algemeen deel privacy statement Uw rechten U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Redrock trading BV Ambachtsstraat 2E 7102 DW te Winterswijk / [email protected]

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics en Google adwords. Hiermee kan het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kan de website en dienstverlening worden verbeterd. Cookies hebben een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. U kunt analytische cookies op elk moment verwijderen. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

 Deel 3: Privacy statement met betrekking tot sollicitanten Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u sollicitant bij ons bent:

  1. De verwerking gebeurt slechts voor de volgende doeleinden: a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen; b. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging; c. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

  2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan: a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; b. nationaliteit en geboorteplaats; c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten; d. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; e. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is; f. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan; g. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan; h. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn; i. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

  3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; b. anderen, zoals gedefinieerd in artikel 6.1, b van dit reglement. Wijziging van dit privacy statement Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Redrocktrading en Happywood. Contact Alle vragen of opmerkingen over ons privacy statement en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Bezoekadres:
Redrock trading BV
Ambachtsstraat 2 E
7102 DW Winterswijk
E: [email protected]
T: 0543-233343