Algemene voorwaarden

   
 

ALGEMENE VOORWAARDEN Redrock trading BV

 

Artikel 1.   Definities  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Redrock trading”: gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden; “opdrachtgever”: wederpartij van Redrock trading;

 

Artikel 2.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen van Redrock trading, alle aanvaardingen door Redrock trading en alle overeenkomsten met Redrock trading -zoals koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten-,  tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en Redrock trading die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

2.3 Indien de opdrachtgever één maal een overeenkomst met Redrock trading heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Redrock trading te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

2.4  Redrock trading wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 3.  Aanbiedingen/offertes/overeenkomsten
3.1   Aanbiedingen en offertes van Redrock trading zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van 6:219 BW is uitgesloten. Een offerte heeft standaard een geldigheidsduur van 30 dagen

3.2  Alle opgaven van Redrock trading, waaronder afbeeldingen, beschrijvingen, prijzen of andere indicaties, welke Redrock trading verstrekt in catalogi, prijslijsten, aanbiedingen, offertes, instructieboekjes, gebruiksaanwijzingen, overeenkomsten e.d. binden Redrock trading niet. 

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een degene die daartoe blijkens het Handelsregister bevoegd is Redrock trading te vertegenwoordigen de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, met dien verstande dat een schriftelijke bevestiging niet is vereist indien het een bestelling betreft van losse onderdelen die een gezamenlijke verkoopwaarde vertegenwoordigen van minder dan € 500,00 excl. BTW. ( zegge: vijfhonderd euro) Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Redrock trading schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Voor zover de opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de opdrachtgever dat op eigen risico.

3.5  Bij verschil tussen bestelling c.q. opdracht door opdrachtgever en bevestiging door Redrock trading, is opdrachtgever aan de bevestiging van Redrock trading gebonden, tenzij opdrachtgever Redrock trading -binnen 8 dagen na verzending van de bevestiging- bericht hiermee niet akkoord te zijn.

3.6  Slechts indien opdrachtgever aantoont dat de afgeleverde zaak zodanig afwijkt van de opgave van Redrock trading, dat opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van ontbinding is Redrock trading niet tot schadevergoeding gehouden.

3.7  Redrock trading behoudt zich het recht voor om bestellingen/opdrachten te weigeren. 

3.8  Redrock trading is pas gehouden om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, nadat opdrachtgever alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens schriftelijk aan Redrock trading heeft verstrekt.  

3.9  Bij mondelinge/telefonische opgave, komen eventuele onjuistheden voor rekening en risico van opdrachtgever. 

 

Artikel 4. Prijzen
4.1  Alle prijzen zijn excl. BTW en gelden af magazijn van Redrock trading, van haar fabrikant/toeleverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Transport-, verzend-, en/of portokosten, in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen, reis- en verblijfkosten in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten e.d. zijn voor rekening opdrachtgever. 

4.2 Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door Redrock trading te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van Redrock trading vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

4.3  Redrock trading heeft het recht om de prijzen te wijzigen ten gevolge van o.a. overschrijding van de geldigheid offerte datum data (zie 3.1) 

 

Artikel 5. Opschorting en zekerheidstelling 
5.1 Indien er gerede twijfel bij Redrock trading bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever -hetgeen onder meer kan worden aangenomen indien opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Redrock trading of derden, uit welken hoofde ook, niet tijdig nakomt- is Redrock trading gerechtigd de nakoming van al haar verbintenissen op te schorten en/of om vooruitbetaling en/of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Redrock trading door deze vertraging te lijden schade.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van Redrock trading tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Redrock trading bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

Artikel 6. Oplevering/Aflevering/Levertijd
6.1  Aflevering vindt plaats af magazijn (van de toeleverancier van) Redrock trading, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico gaat over op het moment van af- of oplevering. 

6.2  Redrock trading heeft het recht om de verkochte zaken in gedeelten te leveren. 

6.3 Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt slechts als streeftermijn.  Vanzelfsprekend zal Redrock trading er alles aan doen de afgesproken levertijd na te komen.

6.4 Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de zaken als bedoeld in lid 9 dan wel de dag van in kennisstelling als bedoeld in lid 10 van dit artikel. Als datum van oplevering wordt aangemerkt de dag waarop het werk ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld/de opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen.

6.5  Bij overschrijding van genoemde termijn kan opdrachtgever Redrock trading schriftelijk in gebreke stellen. Redrock trading is ten aanzien van de levertijd pas in verzuim indien Redrock trading vervolgens nalaat op binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke termijn af- c.q. op te  leveren. Deze redelijke termijn bedraagt tenminste 12 weken.

6.6 Indien Redrock trading binnen deze redelijke termijn niet heeft af- q.c. opgeleverd, is opdrachtgever  bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet nagekomen, te ontbinden. 

6.7  Als Redrock trading de overeenkomst deels is nagekomen, zal opdrachtgever het geleverde behouden/accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs betalen, tenzij opdrachtgever aantoont dat het reeds geleverde deel door opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt. In dit geval heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst geheel te ontbinden, onder de verplichting hetgeen reeds is af- c.q. opgeleverd per direct aan Redrock trading terug te zenden/de waarde daarvan te vergoeden.

6.8  Overschrijding van de (nadere) levertijd door Redrock trading, en een daarmee verband houdende ontbinding, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

6.9 Indien is overeengekomen dat Redrock trading voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door Redrock trading bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Redrock trading bekende adres van de opdrachtgever.   De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens Redrock trading wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever Redrock trading tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.   De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

6.10 Indien niet is overeengekomen dat Redrock trading de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door Redrock trading in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen

bij het bedrijf van Redrock trading te Winterwijk dan wel het door Redrock trading aan te wijzen distributiecentrum c.q. de door Redrock trading aan te wijzen fabriek. 

6.11 Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken op de in lid 9 of 10 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim.   Redrock trading is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan Redrock trading de opslagkosten volgens het bij Redrock trading gebruikelijke c.q. het aan Redrock trading in rekening gebrachte tarief te vergoeden.   De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering.   Onverminderd het recht van Redrock trading op vergoeding van alle kosten en schade, waaronder voormelde opslagkosten, is Redrock trading in de in de eerste zin van dit lid aangeduide gevallen ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

6.12 De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. 

6.13 Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur- na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend.  Indien de opdrachtgever bij het in lid 12 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt (deze heeft betrekking op fabrieksfouten en niet op ontvangst/aflevering), dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Redrock trading te melden.

 Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Redrock trading terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

 

 

Artikel 7. Eigendomsovergang en -voorbehoud, risico en pandrechten
7.1 Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 6 in leden 9 en 10 bedoelde tijdstip van aflevering/oplevering. 

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 leden 9 en 11 zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van Redrock trading te Winterswijk dan wel het door Redrock trading aangewezen distributiecentrum c.q. de fabriek hebben verlaten.

7.3a De door Redrock trading geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Redrock trading gesloten overeenkomst volledig is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Redrock trading verrichte of te verrichten diensten; - eventuele vorderingen van Redrock trading jegens opdrachtgever wegens niet nakoming van opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

7.3b Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub 7f bepaalde.

7.3c Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Redrock trading zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Redrock trading dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de opdrachtgever mocht hebben. Redrock trading is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de opdrachtgever op te treden. De opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Redrock trading aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

7.3d De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Redrock trading te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Redrock trading op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Redrock trading te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Redrock trading tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing. 

7.3e Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Redrock trading tekortschiet of Redrock trading goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Redrock trading gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

7.3f Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

7.3g De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn opdrachtgevers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redrock trading. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Redrock trading de wens daartoe te kennen geeft, aan Redrock trading te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

7.3h Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Redrock trading op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaat, vestigt de opdrachtgever bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Redrock trading, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan Redrock trading verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing. 

7.4 Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die Redrock trading of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op Redrock trading heeft of krijgt, strekken Redrock trading tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop Redrock trading of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.

 

Artikel 8. Kwaliteit en reclames
8.1 Redrock trading staat er niet voor in dat door Redrock trading verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Redrock trading kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. 

8.2 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Redrock trading daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.

8.3 Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van Redrock trading op te schorten. 8.4  Opdrachtgever zal Redrock trading alle voor het onderzoeken van de reclame noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Redrock trading in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen instellen naar de omstandigheden van het gebruik of de installatie (door derden).   8.5  In geval het gaat om een gebrek, welk niet direct bij aflevering zichtbaar is, is opdrachtgever gehouden, op straffe van verval, dit gebrek binnen 8 dagen na ontdekking aan Redrock trading te melden. 

 

Artikel 9. Garantie
9.1 Op de door Redrock trading verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing. Opdrachtgever realiseert zich dat hout een natuurprodukt is. Kleurverschillen of  kleine scheurtjes kunnen voorkomen en zijn geen reden tot vervanging.

9.2a Voor de overige door Redrock trading verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:  a. Redrock trading garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering of montage.

9.2b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen -zulks naar keuze van Redrock trading - van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.

 

9.2c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Redrock trading geleverde zaak door de opdrachtgever c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Redrock trading dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd dan wel -indien een vrijgifte van de door Redrock trading geleverde zaak is vereist -het betreffende vrijgiftedocument niet door de betreffende opdrachtgever c.q. derde aan Redrock trading wordt getoond.

 

 

 

9.2d. De aanspraak op garantie vervalt indien:  

 1. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect Redrock trading daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij Redrock trading is gereclameerd, Redrock trading in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen;  

2. de betreffende zaak niet zo spoedig als, gezien de aard van het geconstateerde defect, noodzakelijk door opdrachtgever aan Redrock trading ter beschikking wordt gesteld;  

3. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Redrock trading om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Redrock trading te zenden;  

4. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van Redrock trading- werkzaamheden hebben verricht aan de door Redrock trading geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;  

5. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;

6. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt, waarbij partijen ervan uitgaan dat alle zaken, die door Redrock trading worden geleverd, in Nederland worden gebruikt, tenzij opdrachtgever Redrock trading voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij voornemens is de zaak buiten Nederland te gaan gebruiken;  

7. het defect het gevolg is van: 

-  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen

- in overleg met opdracht gever gebruikte materialen respectievelijk zaken

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op 

  instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of 

  namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

 

9.3a Redrock trading garandeert de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.

9.3b De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.

9.3c Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

9.3d De aanspraak op garantie vervalt in de in artikel 9 lid 2 sub d aangeduide gevallen.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Indien Redrock trading door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden deze verplichtingen voor de duur van de overmachttoestand opgeschort. 

10.2  Indien door overmacht de aflevering meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel Redrock trading als opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

10.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal opdrachtgever het reeds geleverde deel behouden en de daarvoor verschuldigde prijs betalen. 

10.4  Ingeval van overmacht van de zijde van Redrock trading heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Redrock trading als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

10.5  Onder overmacht van Redrock trading wordt verstaan elke van de wil van Redrock trading onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Redrock trading kan worden verlangd, ongeacht de vraag of die omstandigheid reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden gerekend: staking, bedrijfsbezetting, beslaglegging, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- hulpstoffen, defecten aan machines, transportmiddelen, vervoersbelemmeringen, oorlog, overstroming, brand- waterschade, oproer en molest, alles zowel in het bedrijf van Redrock trading als haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Redrock trading ontstaan.  

 

 

Artikel 11. (Intellectuele en industriële) eigendomsrechten

11.1  Redrock trading behoudt de (intellectuele en industriële) eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s voor, zelfs al zijn daarvoor door Redrock trading aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht. 

11.2  Het is opdrachtgever niet toegestaan om deze eigendomsrechten aan derden over te dragen, ter inzage te verstrekken of te vermenigvuldigen, behoudens schriftelijke toestemming van Redrock trading. 

11.3 Op een daartoe door Redrock trading gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven. 

11.4 Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 10.000,-- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Redrock trading tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

11.5 Redrock trading is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of rechten van andere intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.   De opdrachtgever vrijwaart Redrock trading ter zake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten. 

11.6  Wanneer gedurende twee jaar geen bestellingen/opdrachten door opdrachtgever aan Redrock trading zijn verstrekt, is Redrock trading gerechtigd de op deze bestellingen/opdrachten betrekking hebbende modellen, schetsen, tekeningen te vernietigen, zonder dat Redrock trading verplicht is opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.  

 

Artikel 12. Montage, demontage, installatie,  instructie, service en reparatie

12.1  Alle door Redrock trading verrichte (de)montage-, installatie-, instructie- service- en reparatiewerkzaamheden -hierna ook te noemen: het werk- zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Redrock trading is slechts gehouden tot het (doen) verzorgen en of (doen) verrichten van gratis instructie en/of gratis service, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wanneer gratis instructie en/of service niet (zonder onderbreking) kan plaatsvinden op de overeengekomen dag(en) en/of tijdstip(pen), door oorzaken buiten de schuld van Redrock trading gelegen, vervalt het recht van de opdrachtgever op gratis instructie/service en is Redrock trading gerechtigd de nadien verleende instructie/service bij de opdrachtgever in rekening te brengen tegen de normaal geldende tarieven.

12.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Redrock trading in staat wordt gesteld het overeengekomen werk uit te voeren. Daartoe zal de opdrachtgever aan degene(n) die namens Redrock trading het werk uitvoert/uitvoeren kosteloos hulp verlenen, onder meer door het om niet beschikbaar (doen) stellen van hulpkrachten, brandstof, smeermiddelen, elektrische energie, water, gas etc., alsmede door het om niet beschikbaar (doen) stellen van  stellages, hef-, hijs-, en transportwerktuigen, ladders, hulpmontagemiddelen en overeenkomstig materiaal. Daarnaast zal de opdrachtgever er zorg voordragen dat degene(n) die namens Redrock trading het werk uitvoert/uitvoeren ten alle tijden toegang heeft/hebben tot de ruimte, alwaar het werk moeten worden uitgevoerd en dat deze ruimte, indien Redrock trading zulks nodig acht, tijdig (gedeeltelijk) wordt ontruimd. De opdrachtgever draagt het risico voor het aantreffen door Redrock trading van zaken op en nabij de ruimte alwaar het werk moet worden uitgevoerd, die haar in de uitvoering van het werk belemmeren of bemoeilijken. 

12.3 Tot het hiervoor onder lid 1 genoemde werk behoren in ieder geval niet  bijkomende werkzaamheden, daaronder te begrijpen elektriciens-, loodgieter werkzaamheden, grond-, metsel-, timmer-, en schilderwerk, en verder alle (andere) werkzaamheden van bouwkundige aard. 

12.4  De opdrachtgever staat jegens Redrock trading in voor tijdige, juiste en volledige uitvoering van de onder lid 3 genoemde werkzaamheden, ook als deze werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.  

12.5 Redrock trading is gerechtigd het werk aan derden (deels) uit te besteden. In dat geval gelden de in dit artikel genoemde bepalingen ook voor deze derden.

 

Artikel 13. Meer- en minderwerk en stelposten

13.1 Wijzigingen in de overeenkomst resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek.

b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. c. van de geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

13.2 Indien de opdrachtgever Redrock trading vraagt meer werkzaamheden uit te voeren en Redrock trading dit verzoek inwilligt, wordt de opdrachtgever geacht daarvoor opdracht te hebben geven, zodra Redrock trading begonnen is met de uitvoering van deze werkzaamheden.

13.3 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

13.4 Minderwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren op het moment de overeenkomst tot stand komt.

13.5 Zover in een overeenkomst een stelpost is opgenomen, dan wordt, als de aard van de stelpost niet of niet voldoende is gespecificeerd, deze post uitsluitend geacht betrekking te hebben op de aanschaf van de op de stelpost betrekking hebbende bouwstof. 

13.6 Zover in een overeenkomst een stelpost is opgenomen, betreffende bouwstoffen, zijn in de totaalprijs de kosten van verwerking van de in de stelpost gemelde bouwstoffen begrepen. 

13.7 Bij de ten laste van de stelpost te brengen uitgaven, wordt gerekend met de door Redrock trading te hanteren prijzen. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever hierover een vergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt ten laste van de stelpost gebracht.

 

Artikel 14. Facturering en betaling

14.1 Redrock trading is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.

14.2 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:  - 50% van de totaalprijs bij het sluiten van de overeenkomst  - 50% van de totaalprijs bij aflevering

14.3 De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. 

14.4 De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

14.5 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. 

14.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

14.7 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,--. Redrock trading is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid/vrijwaring

15.1 Redrock trading is niet aansprakelijk voor enige andere schade van opdrachtgever of derden, dan hetgeen waartoe opdrachtgever recht heeft op grond van de garantie. Redrock trading is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van de desbetreffende zaak. In het bijzonder sluit Redrock trading aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 

15.2 Mocht in rechte komen vast te staan dat de voormelde beperking van aansprakelijkheid geen stand houdt, dan is de aansprakelijkheid van Redrock trading beperkt tot het factuurbedrag. Indien zulks geen stand houdt tot € 1.000,--. 

15.3  De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 15 leden 1 en 2 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Redrock trading of haar ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Redrock trading is in die gevallen te allen tijden beperkt tot de directe schade. 

15.4 In alle gevallen waarin Redrock trading een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als ware het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemers zelf bedongen. 

15.5  Opdrachtgever zal Redrock trading op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Redrock trading ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten. 

 

Artikel 16. Ontbinding 

16.1  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, kan Redrock trading de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te moeten betalen en onverminderd het recht van Redrock trading op schadevergoeding- indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, een verzoek doet tot het van toepassing verklaren van de WSNP door de rechtbank, opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, alsmede wanneer opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke overeenkomst zij voortvloeien, niet nakomt. 

16.2  In de gevallen als genoemd in artikel 16 lid 1 is de door opdrachtgever aan Redrock trading verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en volledig opeisbaar.

 

Artikel 17. Niet afgehaalde zaken

17.1 Ter reparatie, bestelling of vervaardiging aangeboden zaken, dienen binnen 6 maanden nadat zij gereed zijn of door Redrock trading te zijn ontvangen, door opdrachtgever bij Redrock trading te worden afgehaald. Redrock trading is gerechtigd om de voormelde zaken nadien te vernietigen, zonder dat Redrock trading verplicht is opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en onverlet de verplichting van opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

 

 

 

 

Artikel 18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Redrock trading en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

18.2  Alle geschillen, geen uitgezonderd, zullen, naar keuze van Redrock trading, worden onderworpen aan de bevoegde rechter binnen zijn eigen rechtsgebied, dan wel het rechtsgebied van opdrachtgever. 

 

Artikel 19. Vervaltermijn

19.1 Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

 

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1   Indien afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

20.2   Wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden zullen voor opdrachtgever bindend zijn 30 dagen nadat daarvan door Redrock trading aan opdrachtgever mededeling is gedaan, tenzij opdrachtgever binnen de vorenbedoelde 30 dagen Redrock trading te kennen heeft gegeven daarmee niet akkoord te zijn, in welk geval de oude voorwaarden onverminderd blijven gelden. 

20.3  De opschriften boven de artikelen beogen slechts de leesbaarheid te vergroten en vormen geen middel tot interpretatie.