Disclaimer

 1. Toepasselijkheid Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites van Redrock trading BV.

 

 1. Akkoordverklaring Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Redrock trading BV te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website van Redrock trading BV geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Redrock trading BV is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Redrock trading BV te ontzeggen.

 

3.Wijziging Redrock trading BV is te allen tijde gerechtigd de informatie op website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Redrock trading BV adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene leveringsvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

 1. Doel Redrock trading BV Redrock trading BV beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over haar producten in de breedste zin des woords. Op de door Redrock trading BV aangeboden producten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Redrock trading BV streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Redrock trading BV de informatie op haar website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

 1. Hyperlinks a. De website van Redrock trading BV bevat hyperlinks naar websites van andere partners. Indien voor de gelinkte website van die betreffende partner andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. b. Deze website kan hyperlinks naar websites van partners van Redrock trading BV en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Redrock trading BV is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Redrock trading BV deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

 

 1. Eigendom Alle rechten op website van Redrock trading BV en alle informatie op deze website berusten volledig bij Redrock trading BV. Redrock trading BV behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Redrock trading BV . Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van www.happywood.nl geldt: © Redrock trading BV.

 

 1. Informatie www.happywood.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Het is niet toegestaan informatie die van Redrock trading BV wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Redrock

trading BV.

 

 1. Gebruiksrecht Redrock trading BV verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website van Redrock trading BV te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de website van Redrock trading BV te kunnen raadplegen of http://www.happywood.nl in zoekmachines op zoek baar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om de website van Redrock trading BV te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze website worden ontsloten. Bovendien is het verboden de website van Redrock trading BV - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van deze website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

 1. Beveiliging Redrock trading BV spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

 

 1. Aansprakelijkheid Redrock trading BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van haar website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de website van Redrock trading BV of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de website van Redrock trading BV, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om een website te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Redrock trading BV.

 

 1. Conversie Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

 1. Verkoop producten Voor de verkoop van producten op op de website van Redrock trading BV gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden. 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van Redrock trading BV worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.